ประชาสัมพันธ์

favicon1 สวพ.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่งบประมาณเงินรายได้ 2561 ปิดรับข้อเสนอ 31 มี.ค.60 new_05

favicon1 เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “การพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม”

วันที่ 17 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด

favicon1  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  

favicon1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

favicon1 9-11-2559 ประกาศนักวิจัยที่ได้มีการทำข้อเสนอการวิจัย งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ให้เข้า ระบบ NRMS เพื่อทำการ ทบทวนเป้าหมาย ระบุตัวชี้วัดเป้าหมาย งบประมาณและรายละเอียด ต่างๆ ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

favicon1 27-10-2559 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2560

favicon1  10-10-2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการการพิจารณาการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจำปี 2559

อ่านทั้งหมด

favicon1 [01/07/2559] ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 

favicon1 [14/03/2560] สกว. เปิดรับข้อเสนอเชิงหลักการสำหรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ปิดรับ Concept Proposal วันที่ 25 มีนาคม 2560 fast

[09/02/2560] สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 3 กลุ่ม

[09/02/2560]ขอเชิญนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)ประจำปี 2560

[31/01/2560] สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2560

[07/12/2559] สกว. รับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)รุ่นที่ 20 (ทุนปกติ)

[07/12/2559] สกว. เปิดรับสมัคร”ทุนวิจัย คปก.ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

[14/11/2559] วช.ให้ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-จีน 2560

[05/07/2559] ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม”

[05/07/2559] ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

[02/07/2559] ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปี 2559 ของศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                                                                                                                                    อ่านทั้งหมด

[09/02/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 new_05

[09/02/2560]  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม และการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน” new_05

[09/02/2560] ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560” (Regional Research Expo 2017) new_05

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ new_05

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ new_05

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10 new_05

[09/02/2560] ขอเชิญนักวิจัยเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2560 new_05

[09/02/2560] สวก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด new_05

[31/01/2560] ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 INTER-UNIVERSITY COOPERATION PROGRAM

[30/01/2560] ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

[25/01/2560] ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6  ปิดรับบทความวันที่ 31 มีนาคม 2560

[25/01/2560] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

[25/01/2560] วช.และ สพภ.ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 

[18/01/2560] กรมควบคุมโรค ขอเชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ปิดรับบทความ วันที่ 20 มกราคม 2560 fast

[05/12/2559] วช.ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวทีนานาชาติ fast

[21/12/2559] ขอเชิญ ส่งบทความ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติปัญญาภิวัฒน์ ครั้งที่ 7 เปิดรับบทความ 1 -31 ม.ค. 2560

[21/12/2559] ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 “‘งานวิชาการรับใช้สังคม” ปิดรับบทความฉบับเต็ม 28 ก.พ.2560 

[02/07/2559]  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2560

 อ่านทั้งหมด


Newsletter

 จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ดาวน์โหลด

rmutr_ird_newsletterv-2-2560_001 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลด

rmutr_ird001newsletterv-1-2560p11  จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2559  ดาวน์โหลด

 

Leave a reply