ประชาสัมพันธ์

favicon1 [15/01/2561] สวพ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการงบประมาณเงินรายได้ปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้-23 ก.พ.2561 

favicon1 [21/10/2560] ประกาศผลการพิจารณาสนับสนุนโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561

favicon1 [12/10/2560] ประกาศผลอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

favicon1  [15/09/2560] สวพ. ประกาศรับรับข้อเสนอโครงการงบประมาณงบบูรณาการ 2562 (แผ่นดิน)

favicon1 ขอให้นักวิจัย และบุคลากรที่ได้ยื่นเสนอขอทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ดำเนินการปรับแก้และจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ตามที่คณะกรรมการพิจารณา

favicon1 สวพ.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่งบประมาณเงินรายได้ 2561 ปิดรับข้อเสนอ 31 มี.ค.60 

favicon1 เอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง “การพัฒนานักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม”

วันที่ 17 มกราคม 2560 ดาวน์โหลด

favicon1  สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  

favicon1  [15/09/2560] สวพ. ประกาศรับรับข้อเสนอโครงการงบประมาณงบบูรณาการ 2562 (แผ่นดิน) 

[5/05/2560] สกว. ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 ปิดรับข้อเสนอโครงการ 14 กรกฎาคม 2560 

[06/06/2560] เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

[06/06/2560] วช. สมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย ร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 2561

[06/06/2560] สกว.เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 2/60

 [03/06/2560] วช.เปิดรับทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560

[03/06/2560] สกว.เปิดรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2)

[03/06/2560] สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2561  4 ประเภท

[03/06/2560] วช.เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการ ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

[25/04/2560] วช. ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

[25/04/2560] วช. ประการรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

[09/02/2560] สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 3 กลุ่ม

[09/02/2560]ขอเชิญนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)ประจำปี 2560

[31/01/2560] สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2560

                                                                                                                                    อ่านทั้งหมด

[10/11/2560] ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ “พหุวิทยาการในการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมสรรค์สร้างอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2” (SusLab2)ในวันที่ 11-14 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิดรับบทความ 15 ธันวาคม 2560 

[30/10/2560] ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงในวัน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 

[04/07/2560] ประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

[04/07/2560] ประชุม THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON CURRENT ISSUES OF LANGUAGES, DIALECTS AND LINGUISTICS

[04/07/2560] ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0” 

[22/06/2560]  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ  ครั้งที่ 4

[22/06/2560] ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16 “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี”

[22/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ LAMS NCE 2017

[08/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

[05/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 : NEUNIC 2017

[05/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท”

[05/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

[05/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง INTERROGATING PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN ELT : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE TEACHER

[17/05/2560] วช. ร่วมกับ คอบช. ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

[17/05/2560] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : ระบบ NRMS)

[17/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

[16/05/2560] ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ปิดรับผลงานวิจัย 19 พฤษภาคม 2560

 อ่านทั้งหมด


 

Leave a reply