ประชาสัมพันธ์

favicon1 [26/27/2561] นักวิจัยที่ประสงค์ส่งข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปี 2563 

                                                                                                                                    อ่านทั้งหมด

[15/08/2561] ประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4

[10/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

[10/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  “มสธ.วิจัย”ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

[10/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NANO THAILAND2018 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

[07/08/2561] ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

[06/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[06/08/2561] ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ม.เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
[06/08/2561] มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 อ่านทั้งหมด


 

Leave a reply