ประชาสัมพันธ์

favicon1 19/01/2562 ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังข้อเสนอแนะการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561 

favicon1 16/01/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

favicon1 10/01/2562  วช.สำรวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

favicon1  21/11/2561 แก้ไขประกาศรับทุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

favicon1  [20/11/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ลูกจ้างชั่วคราว

favicon1  [01/11/2561]สวพ.กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2562

favicon1  [26/10/2561] อนุมัติรายชื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง “การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562” วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

favicon1  12/10/2561 การจัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม FULL PROPOSAL แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563 เป้าหมาย 1-4 

favicon1  09/10/2561  โครงการ การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

favicon1  05/10/2561  ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

favicon1  05/10/2561 ประกาศรายชื่อโครงการสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (งบประมาณเงินรายได้) 2562

favicon1  01/10/2561 สวพ. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

favicon1 01/10/2561 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 3-4

[27/08/2561] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdSesearch”

[13/02/2562] วช.สนับสนุนงบประมาณจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562 

[11/02/2562] ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2562-2563 

[07/02/2562] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมให้ทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 

[22/01/2562] สถาบันพัฒนาวิชาการประปาเปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562 
11/01/2562] ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) 2562

[12/12/2561] ศจย.ประกาศให้ทุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบ ปี2561-2562

[11/12/2561] สกอ.ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

favicon1  21/11/2561 แก้ไขประกาศรับทุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

favicon1  01/10/2561 สวพ. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

favicon1  01/10/2561 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 3-4 

                                                                                                                                      อ่านทั้งหมด

11/02/2562]  การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการเอเซียอาคเนย์ 2562 

[07/02/2562] การประชุมวิชาการด้านการศึกษารูปแบบใหม่ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

[07/02/2562] การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

[28/01/2562] ม.รังสิตจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2562

[28/01/2562] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคล

[22/01/2562] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 2562
[22/01/2562] มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

[17/01/2562] มทร.ธัญบุรี ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่

[09/01/2562] การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 11 

[09/01/2562] ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์และเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา (symposium) ครั้งที่ 11

[08/01/2562] ประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2562 

[08/01/2562]ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

[08/01/2562] การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
[08/01/2562] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ 2562

[03/01/2562] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาลัยนครราชสีมาครั้งที่ 6

[03/01/2562] ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1

[02/01/2562] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา

[28/11/2561] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THE 8TH ICADA 2019-SSIS

[27/11/2561] ประชุมวิชาการ THE 7TH PSU EDUCATION CONFERENCE

[27/11/2561] การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระดับนานาชาติ SUS-LAB 3

[26/10/2561] อนุมัติรายชื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง “การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562” วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

[11/10/2561] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 8

[11/09/2561] ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562

[27/08/2561] มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5

[20/08/25561] สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

[15/08/2561] ประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4

[10/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

[10/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  “มสธ.วิจัย”ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

[10/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NANO THAILAND2018 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

[07/08/2561] ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

[06/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[06/08/2561] ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ม.เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
[06/08/2561] มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 อ่านทั้งหมด


 

Leave a reply