ประชาสัมพันธ์

favicon1 [01/07/2559] ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560-30 กันยายน 2561) 

favicon1 [03/05/2560] เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 fast

favicon1 [5/05/2560] สกว. ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 ปิดรับข้อเสนอโครงการ 14 กรกฎาคม 2560 

[25/04/2560] วช. ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

[25/04/2560] วช. ประการรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

[09/02/2560] สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 3 กลุ่ม

[09/02/2560]ขอเชิญนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)ประจำปี 2560

[31/01/2560] สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2560

                                                                                                                                    อ่านทั้งหมด

[17/05/2560] วช. ร่วมกับ คอบช. ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 

[17/05/2560] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : ระบบ NRMS) 

[17/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

[16/05/2560] ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ปิดรับผลงานวิจัย 19 พฤษภาคม 2560

[16/05/2560] ขอเชิญผู้สนใจขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การแนะนำการสมัครทุนและการเขียนโครงการวิจัยขอทุนจาก Nationnal Geographic Society

[11/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

[11/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานวิชาการระดับชาติ UTCC ACADEMIC DAY

[11/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาฯ “คณะครุศาสตร์ 2560” : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

[09/02/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

[09/02/2560]  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม และการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน”

[09/02/2560] ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560” (Regional Research Expo 2017)

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10

[09/02/2560] ขอเชิญนักวิจัยเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2560

[09/02/2560] สวก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด

[31/01/2560] ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาและนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 13 INTER-UNIVERSITY COOPERATION PROGRAM

[30/01/2560] ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การปลูกมันสำปะหลังแบบมืออาชีพ” ปิดรับลงทะเบียน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

[25/01/2560] ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 6  ปิดรับบทความวันที่ 31 มีนาคม 2560

[25/01/2560] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 13 ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มถึง วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 อ่านทั้งหมด


 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย พร้อมด้วย ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัย เข้าร่วมโครงการประชุมเสวนานเรื่อง “ข้อถือสิทธิและการบังคับใช้” ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 ในวันอังคารที่ 9  พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  นำโดย อาจารย์ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ เข้าเยี่ยมชม CUBE SHOP & CAFE  คลิก
 ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (หลักสูตรที่ 3) โดยมี ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา (มีเอกสารประกอบการบรรยาย) คลิก
 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ศรัทธา สินสาธิตสุกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา วิทยาลัยเพาะช่าง และนางสาวสุภิชมาศ ประทุมเมศร์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าพบนายธีระ ทองยี่สุ่น ครูประจำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำ

Leave a reply