ประชาสัมพันธ์

favicon1 [5/05/2560] สกว. ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2561 ปิดรับข้อเสนอโครงการ 14 กรกฎาคม 2560 

[06/06/2560] เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพฯ รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ 

[06/06/2560] วช. สมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย ร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 2561 

[06/06/2560] สกว.เปิดรับสมัครทุนโครงการ พวอ. รอบ 2/60 

 [03/06/2560] วช.เปิดรับทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560 fast

[03/06/2560] สกว.เปิดรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2)

[03/06/2560] สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย งบประมาณ 2561  4 ประเภท

[03/06/2560] วช.เปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการ ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

[25/04/2560] วช. ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อขึ้น “บัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย”

[25/04/2560] วช. ประการรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดสิ่งประดิษฐ์ไทย ประจำปี 2560

[09/02/2560] สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 3 กลุ่ม

[09/02/2560]ขอเชิญนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF)ประจำปี 2560

[31/01/2560] สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2560

                                                                                                                                    อ่านทั้งหมด

[22/06/2560]  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ  ครั้งที่ 4 

[22/06/2560] ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16 “พืชสวนไทยก้าวหน้าด้วยพระบารมี” 

[22/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ LAMS NCE 2017 

[08/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14

[05/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 : NEUNIC 2017

[05/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท”

[05/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

[05/06/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง INTERROGATING PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN ELT : CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR THE TEACHER

[17/05/2560] วช. ร่วมกับ คอบช. ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

[17/05/2560] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : ระบบ NRMS)

[17/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

[16/05/2560] ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ปิดรับผลงานวิจัย 19 พฤษภาคม 2560

[16/05/2560] ขอเชิญผู้สนใจขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การแนะนำการสมัครทุนและการเขียนโครงการวิจัยขอทุนจาก Nationnal Geographic Society

[11/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

[11/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานวิชาการระดับชาติ UTCC ACADEMIC DAY

[11/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาฯ “คณะครุศาสตร์ 2560” : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

[09/02/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

[09/02/2560]  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม และการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน”

[09/02/2560] ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560” (Regional Research Expo 2017)

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10

[09/02/2560] ขอเชิญนักวิจัยเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2560

[09/02/2560] สวก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด

 อ่านทั้งหมด


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ลงนามบันทึกข้อตกลง กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย พร้อมด้วย ดร.บวรกิตติ์ เนคมานุรักษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัย เข้าร่วมโครงการประชุมเสวนานเรื่อง “ข้อถือสิทธิและการบังคับใช้” ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 ในวันอังคารที่ 9  พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  นำโดย อาจารย์ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ เข้าเยี่ยมชม CUBE SHOP & CAFE  คลิก
 ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 (หลักสูตรที่ 3) โดยมี ผศ.ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา (มีเอกสารประกอบการบรรยาย) คลิก
 ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์ศรัทธา สินสาธิตสุกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องปั้นดินเผา วิทยาลัยเพาะช่าง และนางสาวสุภิชมาศ ประทุมเมศร์ เจ้าหน้าที่ประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าพบนายธีระ ทองยี่สุ่น ครูประจำโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำ

Leave a reply