ประชาสัมพันธ์

favicon1 ดาวน์โหลดหนังสือรับรอง และบันทึกนำส่งข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

favicon1  เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาศักภาพนักวิจัยวันที่ 19 มีนาคม 2562 และ โครงการพัฒนาศักภาพนักวิจัยวันที่ 25-26 มีนาคม 2562

favicon1  08/03/2562 ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

favicon1 19/01/2562 ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังข้อเสนอแนะการพิจารณาข้อเสนอโครงการ ทุนโครงการวิจัยท้าทายไทย และโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล และตามระเบียบวาระแห่งชาติ ประจำปี 2561

favicon1 16/01/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา สำรวจข้อมูลความเชี่ยวชาญสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

favicon1 10/01/2562  วช.สำรวจบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ผู้ที่ได้รับทุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2561

favicon1  21/11/2561 แก้ไขประกาศรับทุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

favicon1  [20/11/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ลูกจ้างชั่วคราว

favicon1  [01/11/2561]สวพ.กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการฯ ครั้งที่ 2/2562

favicon1  [26/10/2561] อนุมัติรายชื่อ โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง “การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562” วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561

[17/05/2562] การยางแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งกรอบแนวคิดวิจัยด้านยางพาราเพื่อสร้างงานวิจัยต่อยอดในเชิงพาณิชย์

[29/03/2562] ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อรับทุนจากโครงการชุมชนไม้มีค่า

[13/02/2562] วช.สนับสนุนงบประมาณจัดทำวารสารวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ประจำปี 2562

[11/02/2562] ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 2562-2563

[07/02/2562] สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมให้ทุนสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 

[22/01/2562] สถาบันพัฒนาวิชาการประปาเปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ 2562
11/01/2562] ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) 2562

[12/12/2561] ศจย.ประกาศให้ทุนโครงการวิจัยควบคุมยาสูบ ปี2561-2562

[11/12/2561] สกอ.ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562

favicon1  21/11/2561 แก้ไขประกาศรับทุนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่  บริเวณลุ่มน้ำนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

favicon1  01/10/2561 สวพ. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

favicon1  01/10/2561 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 3-4 

                                                                                                                                      อ่านทั้งหมด

[15/08/2562] การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-SEEC 2019 (ครั้งที่ 10) ในระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2562 

[07/08/2562] ประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา 2562 (NCAME 2019)

[31/07/2562] มทร.อีสานจัดประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่  10 ระหว่างวันที่ 19-20 ก.ย.2562

[17/05/2562] กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

[17/05/2562] สกว. ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประจำปี หัวข้อ “ครอบครัวไทยยุคเกิดน้อยอายุยืน : ทางเลือกและข้อท้าทาย”

[17/05/2562] ขอเชิญเข้าร่วมอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอเพื่อขอทุนภายใต้การบริหารจัดการทุนวิจัยของ สวก. ประจำปี 2563

[17/05/2562] ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6

 อ่านทั้งหมด

[27/03/2562] ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ ในวารสารสาระคาม  

[27/03/2562] ขอเชิญเขียนบทความวิชาการ วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

[22/03/2562] วารสาร กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารย์หนังสือ 
[13/02/2562] เชิญส่งบทความลงในวารสารวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

[23/01/2562] สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร 

[20/08/2561]  สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ

[06/08/2561] ขอเชิญส่งบทความส่งในวารสาร SAU JOURNAL OF SCIENCE & TECHNOLOGY

อ่านทั้งหมด


 

Leave a reply