ประชาสัมพันธ์

favicon1  12/10/2561 การจัดทำข้อเสนอแผนงานฉบับเต็ม FULL PROPOSAL แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม 2563 เป้าหมาย 1-4 

favicon1  09/10/2561  โครงการ การปฐมนิเทศนักวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

favicon1  05/10/2561  ประกาศรายชื่อโครงการที่ได้รับการสนับสนุนแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม งบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

favicon1  05/10/2561 ประกาศรายชื่อโครงการสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (งบประมาณเงินรายได้) 2562

favicon1  01/10/2561 สวพ. ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2563

favicon1 01/10/2561 การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เป้าหมาย 3-4

[27/08/2561] สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdSesearch”

[11/10/2561] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเชื่อมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ครั้งที่ 8

[11/09/2561] ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงานวันสิ่งประดิษฐ์ ประจำปี 2562

[27/08/2561] มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 5

[20/08/25561] สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

[15/08/2561] ประชุมวิชาการเครือข่ายสหวิทยาการแห่งราชบัณฑิตยสภา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ภาคกลาง) ครั้งที่ 4

[10/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสัจจา 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

[10/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  “มสธ.วิจัย”ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุม 104 อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

[10/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและงานนิทรรศการ NANO THAILAND2018 ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

[07/08/2561] ขอเชิญส่งบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี

[06/08/2561] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[06/08/2561] ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ม.เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561
[06/08/2561] มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 อ่านทั้งหมด


 

Leave a reply