กองทุนสนับสนุนงานวิจัย


การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีวิธีการนำเสนอและเอกสารประกอบการนำเสนอต้องเป็นภาษาสากลคณะกรรมการผู้พิจารณาผลงานและผู้บรรยายมีความหลากหลายเป็นสากล

โดยกองทุนสนับสนุนงานวิจัยมี คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นผู้ประเมินความเหมาะสมแก่ผู้ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุน

 1. เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยและได้รับการบรรจุมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นขอรับเงินอุดหนุน และไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนทางวินัยหรือการสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่เป็นผู้ถูกกล่าวหา
 2. ผู้ที่ไม่เคยได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใน 2 ปีงบประมาณย้อนหลัง จะได้รับการสนับสนุนเป็นอันดับแรก และให้การสนับสนุนคนละไม่เกิน 1 ครั้งต่อปีงบประมาณ และเมื่อไดัรับการสนับสนุนครบทุก 2 ครั้งแล้วจะต้องนำผลงานทางวิชาการ เผยแพร่ในวารสารระดับชาติหรือวารสารระดับนานาชาติก่อนขอรับการสนับสนุนในครั้งต่อไป
 3. เป็นผู้มีความพร้อมในการเดินทางและมีกำหนดการเดินทางที่แน่นอน
 4. เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับกองทุนและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
 5. ไม่เป็นผู้ผิดสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยและแหล่งทุนอื่นๆ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

กรณีผู้ขอรับเงินอุดหนุนได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งเงินทุนอื่น มหาวิทยาลัยจะพิจารณาช่วยเหลือเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่ตามความจำเป็น

เอกสารประกอบการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย

 1. คำขอรับการจัดสรรทุนเพื่อไปเสนอผลงาน  [แบบสวพ. 11.2]
 2. หนังสือเชิญ หรือหนังสือตอบรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานผู้จัดที่ระบุชื่อผลงาน และรูปแบบการนำเสนอ (Oral/Poster) ที่ชัดเจน
 3. บทคัดย่อและบทความฉบับสมบูรณ์ที่จะนำเสนอผลงาน ซึ่งระบุชื่อคณะผู้วิจัยและผู้วิจัยไว้ด้วย
 4. รายละเอียดการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 5. หนังสือยืนยันจากผู้ร่วมวิจัย (ถ้ามี) ยินยอมให้ผู้ขอรับการสนับสนุนเป็นผู้ไปนำเสนอผลงาน
 6. รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ลักษณะผลงานและวิธีการนำเสนอ

1.  เป็นผลงานที่ไม่เคยนำเสนอ หรือตีพิมพ์ในสื่อใดมาก่อนในระดับชาติและหรือระดับนานาชาติ ต้องเป็นการตีพิมพ์เรื่องยาว (Full Paper)

2.  เป็นผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติซึ่งนำเสนอต่อที่ประชุม ดังนี้

2.1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติที่จัดภายในประเทศ

– เป็นผู้บรรยายในที่ประชุม (Oral Presentation หรือ Lecture)

– เป็นผู้นำเสนอโดยโปสเตอร์

2.2 การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ณ ต่างประเทศ

– เป็นผู้บรรยายในที่ประชุม (Oral Presentation หรือ Lecture)

– เป็นผู้นำเสนอโดยโปสเตอร์

3.  จำนวนผู้นำเสนอผลงาน

3.1 ให้นำเสนอ 1 คนต่อ 1ผลงาน

3.2กรณีทำงานเป็นทีม ให้มีผู้นำเสนอผลงานไม่เกิน 1 คน ต่อผลงาน และต้องมีคำรับรองจากคณะผู้ทำงาน ให้เป็นผู้นำเสนอผลงานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกคน

งบประมาณที่สนับสนุน

1. การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ที่จัดในประเทศสนับสนุนค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางไป กลับ ค่าเบื้ยเลี้ยงและค่าที่พัก ตามที่จ่ายจริง เป็นไปตามมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัย แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

2. การนำเสนอผลงานทางวิชาการระดันนานาชาติ ณ ต่างประเทศ สนับสนุนเหมาจ่ายไม่เกิน 40,000 บาท

3. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัยเฉพาะบทความที่มีการระบุสังกัดของผู้เขียนเป็นมหาวิทยาลัยและมีการกล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนในบทความนั้นด้วย

สอบถามเพิ่มเติม คุณพัชรี  โทร. 02-441-6060 ต่อ 2425

วารสารระดับชาติ สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ ที่อยู่ในฐานข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หรือฐานข้อมูลอื่นที่เป็นที่ยอมรับในวงการทางวิชาการ

วารสารระดับนานาชาติ วารสารวิชาการนานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลของ Institute for Scientific Information (ISI) หรือฐานข้อมูลสากลอื่นที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

บทความวิจัย บทความที่เขียนขึ้นจากงานวิจัยของตนเอง มีการกำหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย อันนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ ที่อยู่ในลักษณะพร้อมส่งให้พิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสาร (Manuscript) หรือเป็นบทความวิจัยที่คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการพิจารณาว่าเห็นควรสนับสนุน

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้รับการสนับสนุน

 1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยในขณะที่มีการตีพิมพ์บทความนั้น และ
 2. เป็นผู้เขียนบทความนั้น โดยเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนที่เป็นชื่อหลัก (Corresponding Author ) ที่ระบุชื่อมหาวิทยาลัยไว้ในตำแหน่งที่อยู่ของผู้เขียนปรากฏอยู่ในบทความอย่างชัดเจน กรณีที่ทั้งผู้เขียนชื่อแรกและผู้เขียนชื่อหลักมีคุณสมบัติตรงตาม (1) จะให้การสนับสนุนแต่ผู้เขียนชื่อแรก แต่ถ้าผู้เขียนที่เป็นชื่อหลักมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนแทน จะต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้เขียนชื่อแรกแนบพร้อมใบสมัครด้วย และหากบทความใดได้รับค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยจากแหล่งทุนหรือหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยแล้วจะไม่ได้รับการสนับสนุนตามประกาศนี้อีก
 3. เป็นผู้ยื่นคำร้องขอรับการสนับสนุนและได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว
 4. เป็นผู้ที่ให้การสนับสนุน [สวพ.11.1] และให้ความร่วมมือกับกองทุนและมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี
 5. ไม่เป็นผู้ผิดสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัยกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนให้เบิกจ่าย

 1.  การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ ให้เบิกเหมาจ่ายเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาท
 2.  การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่ไม่มีค่าปัจจัยผลกระทบ (Impact Factor) ให้เบิกเหมาจ่ายเป็นเงินไม่เกิน 20,000 บาท
 3. การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีค่าปัจจัยผลกระทบ (Impact Factor) ให้เบิกเหมาจ่ายเป็นเงินไม่เกิน 40,000 บาท
 4. บทความที่มีผู้เขียนมากกว่า 1 คน ให้แบ่งจ่ายตามจำนวนเงิน ในข้อ 1 – ข้อ 3ในอัตราส่วนที่เท่ากันและจ่ายให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 5. คณะกรรมการจะอนุมัติเงินสนับสนุนให้บุคลากร 1 ท่าน ไม่เกินปีงบประมาณละ 3 บทความ

การพิจารณาอนุมัติวงเงินสนับสนุนในแต่ละกรณี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ โดยค่าใช้จ่ายที่สนับสนุนดังกล่าว ให้ผู้รับขอรับการสนับสนุนนำไปจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมที่ทางวารสารเรียกเก็บสำหรับการตีพิมพ์ (ถ้ามี) ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารเพื่อตีพิมพ์ ค่าติดต่อประสารงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น

สอบถามเพิ่มเติม คุณพัชรี โทร. 02-441-6060 ต่อ 2425

Leave a reply