กำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 2558

กำหนดระยะเวลาใรการประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการ ประจำปี พ.ศ.2558

Untitled1

 

บุคลากรที่ประสงค์ขอรับเงินสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานทางวิชาการและการขอรับเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ สามารถจัดส่งเอกสารมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 15 วัน

ดูรายละเอียดขั้นตอนการขอรับทุนการสนับสนุน

 

สอบถามรายละเอียด

คุณพัชรี สุขสมัย โทร. 02-441-6059 ต่อ 2423

Leave a reply