คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิชาการและวิจัย

ผู้ประเมินบทความวารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีนโยบายที่จะสนับสนุน ส่งเสริมบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้เสนอบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ ได้มาตรฐานสู่สาธารณะชน  รวมถึงยกระดับผลงานวิชาการและวิจัยของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอบรมในระดับชาติ โดยกำหนดให้จัดทำวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปีละ 2 ฉบับ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังต่อไปนี้

มีหน้าที่

1. พิจารณา ประเมินคุณภาพ และความเหมาะสมของบทความวิชาการและวิจัย

2. ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้บทความวิชาการและวิจัย 3. ให้คำแนะนำอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุง บทความวิชาการและวิจัย

Holder

Leave a reply