คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ดังรายนามต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

  1. อธิการบดี                                                               ประธานกรรมการ
  2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                       กรรมการ
  3. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                    กรรมการ
  4. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ         กรรมการ
  5. ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา                      กรรมการ
  6. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหารและบริการวิชาการ     กรรมการ
  7. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย                    กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่  อำนวยการและให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการ

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข          ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2. รองศาสตราจารย์วิชัย สังวรปทานสกุล           กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ลีลาสันติธรรม  กรรมการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มเรื่องการสร้างองค์ความรู้

1. ศาสตราจารย์ดร.กฤษณะ เนียมมณี                  ประธานกรรมการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมิต อินทร์ศิริพงษ์         กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ           กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แก้วขาว       กรรมการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน

1. รองศาสตราจารย์สมยศ นาวีการ                      ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                 กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชูเดช             กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร ศักดิ์ศิริ        กรรมการ  มหาวิทยาลัยมหิดล

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ ชนม์ธนวัฒน์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง งานสร้างสรรค์

1. ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี                        ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐไท พรเจริญ         กรรมการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย กลุ่มเรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัย/หน่วยงาน/การวิจัยชั้นเรียน

1. รองศาสตราจารย์ดร.สุมาลี จันทร์ชลอ          ประธานกรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย สุขสกุลชัย        กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด                                    กรรมการ  มหาวิทยาลัยรังสิต

หน้าที่ 

1. พิจารณาและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

2.  ให้ข้อเสนอแนะในการปรับแก้ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้เป็นโครงการวิจัยที่มีคุณภาพตามหลักวิชาการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2558

ดาวน์โหลด คำสั่งแต่งตั้งคณะพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ 2559

Leave a reply