ฐานข้อมูลและวารสารวิชาการกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ที่ สกว. ยอมรับ

ระดับนานาชาติ
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล

 • Social Science Citation Index (ISI)
 • Social SciSearch
 • ERIC
 • PsycINFO
 • Sociological Abstracts
 • Arts & Humanities Search
 • Linguistics and Language Behavior Abstracts

วารสารระดับนานาชาติที่ตีพิมพ์ในประเทศไทย
(บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 • Manusya: Journal of Humanities
 • Journal of Population and Social Studies
 • Mon-Khmer Studies (สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล)
 • Thammasat Review (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
 • วารสารเอเชียปริทัศน์/ Asian Review (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
 • Rian Thai: International Journal of Thai Studies
  (สถาบันไทยศึกษา: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เพิ่มเติม ณ วันที่ 30 มีนาคม 54

วารสารระดับนานาชาติที่นักศึกษา คปก. ในหลักสูตรกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ตีพิมพ์ และ สกว. ยอมรับเพิ่มเติม
(บทความวิจัยนั้นต้องตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ)

 • Academic Exchange Quarterly
 • Asian Ethnicity
 • Asia-Pacific Population Journal
 • Canadian Journal of Development Studies
 • Corporate Ownership and Control
 • Corrections Today
 • Educational Action Research
 • International Education Journal
 • International Forum of Teaching and Studies
 • International Journal of Retail and Distribution Management
 • Journal of Advertising Research
 • Journal of Institutional Research South East Asia
 • Journal of Interdisciplinary Education
 • Journal of International Consumer Marketing
 • Journal of Southeast Asia Studies
 • Medische Anthropologie
 • Peninsule
 • Quality in Higher Education
 • Rural Sociology
 • Society and Economy : Journal of the Corvinus University of Budapest
 • Tai Culture
 • Asian Culture and History ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 54
 • South East Asia Research ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 54
 • International Journal of Aquatic Research and Education ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 54
 • Linguistics of the Tibeto-Burman Area ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 55
 • Transnational Social Review – A Social Work Journal ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 55
 • Dialectologia ข้อมูล ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 56
 • Design Principles & Practices ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 56
 • Asia-Pacific Journal of Business Administration ข้อมูล ณ วันที่ 7 มกราคม 58

 

 

Leave a reply