ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารสัตบงกซ ชั้น 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 02-441-6059-60 ต่อ 2420-2428

  • ติดต่อสอบถาม งานสารบัญ 2420
  • ติดต่อสอบถาม งานบริการวิชาการ 2421
  • ติดต่อสอบถาม งานพัฒนางานวิจัย 2422
  • ติดต่อสอบถาม งานบริหาร/แผน/บุคลากร/โครงการ/ผลลัพธ์งานวิจัย 2423
  • ติดต่อสอบถาม งานเบิกจ่ายงบประมาณ 2424
  • ติดต่อสอบถาม งานด้านทุนงบประมาณเงินแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้/ระบบ NRMS.DRMS/กองทุนสนับสนุนงานวิจัย  2425
  • ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 2426
  • หัวหน้าสำนักงาน 2428

 02-441-6059 ต่อ 2420

Logo2 Homepage http://www.ird.rmutr.ac.th

facebook_icon Facebook    http://www.facebook.com/irdrmutr

gmail-icon E-mail  ird.r@rmutr.ac.th 

 

Leave a reply