ติดต่อ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

 02-441-6060 ต่อ 2420-2426

  • ติดต่อสอบถาม งานสารบัญ 2420-2422
  • ติดต่อสอบถาม งานบริหาร/แผน/บุคลากร/โครงการ 2423
  • ติดต่อสอบถาม งานเบิกจ่ายงบประมาณ 2423-2424
  • ติดต่อสอบถาม งานด้านทุนงบประมาณเงินแผ่นดิน/งบประมาณเงินรายได้/ระบบ NRPM/เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์  2425
  • ติดต่อสอบถาม งานบริการวิชาการ 2424

 02-441-6059 ต่อ 2420

Logo2 Homepage http://www.ird.rmutr.ac.th

Logo2 Homepage  http://irdrmutr.wordpress.com/
facebook_icon Facebook    http://www.facebook.com/irdrmutr

gmail-icon E-mail  ird.r@rmutr.ac.th , irdrmutr@hotmail.co.th

 

Leave a reply