บริการวิชาการ

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยเพาะช่าง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  new

เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตามปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง

1. เรื่อง “โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนชายในสถานพินิจ โรงเรียนฟ้าใสวิทยา″

โครงการ       รายงานผลการดำเนินงาน       ภาพกิจกรรม

2. เรื่อง “สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผาโบราณ บ้านโรงหวด”

โครงการ       รายงานผลการดำเนินงาน        ภาพกิจกรรม

1. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการประกอบอาหารจากผักพื้นบ้าน ต.สามร้อยยอด อ.ปราณบุรี

โครงการ       รายงานผลการดำเนินงาน       ภาพกิจกรรม

2. โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาโบราณ บ้านโรงหวด

โครงการ        รายงานผลการดำเนินงาน       ภาพกิจกรรม

3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการ        รายงานผลการดำเนินงาน        ภาพกิจกรรม

4. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตทางการเกษตรชุมชนนครชัยศรี ในการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์

5. โครงการทำผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกเพื่อสร้างรายได้ให้กับเยาวชนในสถานพินิจ

6. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

7. โครงการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีหัตถกรรมจักสานเส้นใยพลาสติก

โครงการ         รายงานผลการดำเนินงาน        ภาพกิจกรรม

1. การพัฒนารูปแบบผ้าสไบชาวมอญ และการสร้างผลิตภัณฑ์จากผ้า ชุมชนวัดคงคาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยเทคนิคการมัดเพ้นท์

โครงการ         รายงานผลการดำเนินงาน        ภาพกิจกรรม

Leave a reply