ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการวิจัย พ.ศ. 2553 และ ฉบับ พ.ศ.2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2557 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  new

เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการติดตามประเมินผลโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   new

เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (วิทยาลัยเพาะช่าง) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  new

เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562   (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม  new

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2560) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ยกเลิก)

หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2562 (ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม new

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (ประกาศ ณ วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2560) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ยกเลิก)

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์การทำงานวิจัยประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม new

เรื่อง ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชว่าด้วยการศึกษา ทดลอง หรือวิจัย พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า ที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในทางการค้า  พ.ศ. 2547 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

เรื่อง หลักเกณฑ์การทำงานวิจัยประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ   ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2556  rmutr_ird_กดTuition56   ยกเลิก

เรื่อง หลักเกณฑ์การทำงานวิจัยประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   ยกเลิก

เรื่อง หลักเกณฑ์การทำงานวิจัยประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   ยกเลิก

เรื่อง หลักเกณฑ์การทำงานวิจัยประกอบการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำ 2553 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม   ยกเลิก

» ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

» ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)

» ประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย

Leave a reply