มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2558_A

ผลพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

นายมนตรี สมดุลยกนก อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

เรื่อง การสังเคราะห์บล็อกแอกทีฟ CC-CDDCC และการประยุกต์ใช้ (Realization of Active Building Block CC-CDDCC and Its Application.)

ได้รับการสนับสนุนตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ

วารสาร วิศวสารลาดกระบัง ฉบับที่ 2 ปีที่ 31 หน้าที่ 13-18 โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล TCI Impact Factor 0.099

โดยมีมติที่ประชุม   อนุมัติเงินจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 5,000 บาท


ดร.ฐปณี รัตนถาวร และนายพรชัย จิตติวสุรัตน์  อจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

เรื่อง กลไกการขับเคลื่อนเครือข่ายสังคมเศรษฐกิจของชาวสวนยางพารา กรณีศึกษา กลุ่มยางทวีผล  อำเภอนาหม่อน จังหวัดสงขลา (Mechanism of Rubber Planters in Socioeconomic Networks: A Case Study of Taveepol Rubber Group in NamomDistrict,Songkhla)

ได้รับการสนับสนุนตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ

วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.ฉบับที่ 18 ปีที่ 16 หน้าที่ 181-193  โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล (TCI Impact Factor 0.25)

โดยมีมติที่ประชุม อนุมัติเงินจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวนรายละ 5,000 บาท


นางสาวสมกมล  ภัทรกิจโสภณ และนางสาวศิรินภา ขาวผ่องอำไพ นักวิชาการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา

เรื่อง พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวคลองมหาสวัสดิ์

ได้รับการสนับสนุนตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ

วารสาร Rajabhat journal of Science, Humanities & Social Sciences ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลย์สงครามฉบับที่ 2 ปีที่ 15 ประจำปี 2557 เลขหน้า 125-132 เลขที่ ISSN: 1905-3193 โดยอยู่ในวารสารนี้อยู่ฐานข้อมูล TCI (กลุ่มที่ 2) วารสารสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

โดยมีมติที่ประชุม อนุมัติเงินจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวนรายละ 3,334 บาท

 

Leave a reply