มติที่ประชุมครั้งที่ 1/2558_B

ผลพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 1/2558
วันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2558

นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ ครั้งที่ 1/2558

นางสาวสุภัค เผียงสูงเนิน 

เรื่อง Fixed Point Results for Modified α*-η*-β –Contraction Mappings in Fuzzy Metric Spaces(ผลลัพธ์จุดตรึงสำหรับปรับปรุงการส่งแบบหดตัว α*-η*-β ในปริภูมิอิงระยะทางวิภัชนัย)

ได้รับการสนับสนุนเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

ในการประชุม The Ninth International Conference on Nonlinear Analysis and Convex Analysis (NACA 2015) จัดงานโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2558 ณ ริมกกรีสอร์ทเชียงราย ประเทศไทย

โดยมีมติที่ประชุม อนุมัติเงินจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 12,044 บาท

Leave a reply