วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 3/2557

ผศ.ดร.ธานินทร์ ปัจจุโส

เรื่อง Dielectric properties of Ni-doped Ba0.5 Sr0.5Ti03 ceramics prepared with hydrothermal synthesized nanopowders.

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์แผยแพร่ในวารสาร Journal of Sol-Gel Science and Technology ฉบับที่ 72 ประจำปี 2014 หน้าที่ 30-36  โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal & Country Rang, Q2; ISI Scopus, Springer Impact Factor 1.547)

มติที่ประชุมอนุมัติเงินสนับสนุน จำนวน  20,000 บาท

ดร.พิชิต กิตติสุวรรณ์

เรื่อง Low-complexity image denoising via analytical from of generalized Gaussian random vectors  in AWGN

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร WSEAS TRANSACTIONS on SIGNAL PROCESSING ฉบับที่ 10 ประจำปี 2014 หน้าที่ 398-403  โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล (SCImago Journal & Country Rank, Q4;Impact Factor SJR 0.17)

มติที่ประชุมอนุมัติเงินสนับสนุน จำนวน  10,000 บาท

ดร.พิชิต กิตติสุวรรณ์

เรื่อง Low-Complexity Image Cenoising based on Bayesian Estimation of Statistical Parameter.

ได้รับการตอบรับให้นำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ “International Technical Conference of IEEE  Region 10,also referred as the Asia pacific Region (IEEE TENCON 2014) www.tencon2014.org…” จัดโดย Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) Thailand Section มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าภาพประจำปี 2014 ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมแซงกรี-ลา ซอยวัดสวนพรู เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

มติที่ประชุมอนุมัติเงินสนับสนุน จำนวน 17,380 บาท


 นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 3/2556

ผศ.ดร. ธานินทร์ ปัจจุโส 

เรื่อง Giant dielectric, low dielectric loss, and non-ohmic properties of nanocrystalline CaCu3Ti4O12

ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Journal of Materials Science: Materials in Electronics   ฉบับที่ ๒๔ ปีที่ ๒๐๑๓ หน้าที่ ๓๕๑๔-๓๕๒๐ (เลขที่ ISSN:0957-4522) โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล SJR (SCImago Journal&Country Rang, Q2; (ISI) Impact Factor 1.486
มติที่ประชุมอนุมัติเงินสนับสนุน จำนวน  ๑๓,๓๐๐ บาท


 นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ครั้งที่ 2/2556

นางสาวปวีณา ชัยวนารมย์

เรื่อง การสำรวจเครือข่ายสังคมทางผ่านทางระบบ ArnetMiner (An Exploring of Academic Social Networks by ArnetMiner System)

ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติ วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ฉบับที่ 4 ปีที่ 40 (เลขที่ ISSN:0125-2364) Thai-Journal Citation Index Centre (TCI)

Leave a reply