วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ นโยบาย แผนการบริหารจัดการ และแผนพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา ปี 2558-2561

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่มุ่งบริหารจัดการเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และนำผลงานสู่ชุมชนและสังคมให้เกิดความเข็มแข็ง

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
2. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
3. ส่งเสริมงานเผยแพร่ ผลงานวิจัย สู่แวดวงวิชาการ และเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ ต่อชุมชนและสังคม
4. ส่งเสริมงานบริการวิชาการและงานถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณชีวิต แก่สังคมและชุมชน

แผนยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

เป้าประสงค์

1. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ

2. มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมขนสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีชุมชนที่มีความเข็มแข็งและมีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากการได้รับบริการจากมหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์

1. ชุมชนได้รับการพัฒนาจากบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัย

นโยบาย

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สามารถผลิตผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ

2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยกับหน่วยงานภายนอกภาคชุมชนท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลประวัติและผลงานของนักวิจัย และฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงแหล่งทุนและเพื่อการเผยแพร่ผลงาน

4. นำผลงานวิจัยกลับสู่ผู้ใช้ประโยชน์ โดยการเผยแพร่ บริการวิชาการสู่ชุมชน และขยายผลสู่เชิงพาณิชย์

5. ส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วม

6. ส่งเสริมสนับสนุนให้คณะและวิทยาลัยมีศูนย์วิจัยเฉพาะทางรองรับงานบริการวิชาการแบบจัดเก็บรายได้

Leave a reply