เกี่ยวกับสวพ

ประวัติความเป็นมา
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งขึ้นตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เพื่อสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยฯ ในการสร้างงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการวางแผนการดำเนินงาน  พร้อมทั้งจัดทำคำเสนอของบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการตามแผนงาน  ตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้มีบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเช่น การยกร่างระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และยังเป็นผู้ประสานในการเผยแพร่ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

——————————————————————
สถาบันวิจัยและพัฒนา ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 96 หมู่ 3  ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้แบ่งการบริหารงานภายในเป็น 3 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายบริหารงานวิจัย 2.ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย   3. ฝ่ายบริการวิชาการ  ผู้อำนวยการปัจจุบันคือ ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์  มีบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น  14  คน

ชื่อหน่วยงาน  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ที่อยู่               เลขที่ 96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์       02-441-6059 ต่อ 2420-2426
โทรสาร         02441-6059  ต่อ 2420

Homepage  http://www.ird.rmutr.ac.th
Facebook    http://www.facebook.com/irdrmutr

LINE : ird.rmutr

Leave a reply