คณะอนุกรรมการวิจัย

คณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ณ วันที่ 13 มีนาคม 2556

                 มีหน้าที่ในการดำเนินภารกิจหลักของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ในทุกด้าน อาทิ ให้ความรู้ สนับสนุนทุนวิจัย จัดหาเวที นำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Subcommittee2

ดาวน์โหลดคำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Leave a reply