วารสารวิชาการ

[27/07/2558] ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 3rd Sharing Teaching in Research and Education (STRE2015)”  new_05

[11/02/2558] วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา new_05

[22/01/2558] วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี new_05

[14/08/2557] ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรามคำแหง

[06/06/2557] ขอเชิญส่งบทความในวารสารสวนสุนันทาวิจัย

[22/04/2557] วารสารวิชาการไอซีทีศิลปากร

[12/03/2557] ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

[13/02/2557] ขอเชิญส่งบทความในวารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

[11/02/2557] การเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

[04/01/2557] ขอเชิญส่งบทความเข้ารวมในวารสารบัณฑิตศึกษา

[04/01/2557] ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

[29/01/2557] ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาสำหรับการตีพิมพ์ในวารสาร มทร.อีสาน และ วารสาร มทร.อีสานฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

[11/11/2556] ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมเป็นเครือข่ายงานวิจัยนวัตกรรมสังคม

[07/11/2556] บทความวารสารราชมงคลล้านนา

[30/10/2556] ขอเชิญนักวิจัยร่วมส่งบทความในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

[30/10/2556] ขอเชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

[25/09/2556] ขอเชิญส่งบทความเพื่อเผยแพร่ในวารสาร RANGSIT JOURNAL OF ARTS AND SCIENCES (RJAS) Volume4,Number1

[13/08/2556] ส่งบทความทางวิชาการเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการออนไลน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์

[30/07/2556] ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารศรีปทุมปริทัศน์