อบรม/สัมมนา

[11/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานในงานวิชาการระดับชาติ UTCC ACADEMIC DAY 

[11/05/2560] ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาฯ “คณะครุศาสตร์ 2560” : นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 

[09/02/2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

[09/02/2560]  ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม และการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน”

[09/02/2560] ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560” (Regional Research Expo 2017)

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการและเข้าร่วม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ : ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารการพัฒนา : จากปรัชญาสู่การปฎิบัติ

[09/02/2560] ขอเชิญส่งบทความวิจัยและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 10

[09/02/2560] ขอเชิญนักวิจัยเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี 2560

[09/02/2560] สวก.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด