การประชุมนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 The Fifth TCU International E-learning Conference 2014

สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2557 The Fifth TCU International E-learning Conference 2014 ในหัวข้อ “Overcome the Uncertainty of Technology in Education” ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เป็นการประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิง ในทุกด้านที่สำคัญจากนักวิชาการด้านการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติ โดยส่งฉบับเต็มวันสุดท้าย วันที่ 1 กรกฎาคม 2557  โดยผู้สนใจส่งบทความสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.easychair.org/conferences/?conf-iec2014

และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://iec2014.thaicyberu.go.th/  ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 โดยการประชุมจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนใดๆ ทั้งนี้สำหรับค่าเดินทางและที่พักของผู้เข้าร่วมประชุม ขอให้ท่านเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด

 

สอบถามรายละเอียด

สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โทรศัพท์. 02-610-5233 (พัฃรา)

โทรสาร. 02-354-5476