แจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 (กองทุนสนับสนุนงานวิจัย)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย ที่มีความประสงค์จะส่งผลงานทางวิชาการ และบทความวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และการไปนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ให้จัดทำคำขอรับเงินอุดหนุน และหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง ตามแบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนฯ นำส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา

ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณวรารัตน์ โทร. 02 441 6059 ต่อ 2423
คุณสมกมล โทร. 02 441 6059 ต่อ 2422
โทรศัพท์มือถือ 081 256 8595

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2559)

เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2559)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

  • สวพ 11.1 – แบบฟอร์มการขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ WORD.DOCX  PDF ปรับปรุง กันยายน 2559 update
  • สวพ 11.2 – แบบฟอร์มการขอรับเงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WORD.DOCX  PDF ปรับปรุง กันยายน 2559 update