สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี งบประมาณ 2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาคครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยแบ่งขอบเขตการวิจัย ออกเป็น 4 ขอบเขต ดังนี้

  1. แนวทางการให้สวัสดิการและสวัสดิภาพด้านสุขภาพของผู้สูงวัย
  2. แนวทางการให้สวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว
  3. แนวทางการประยุกต์ให้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคงของครูและบุคลากรทางการศึกษาและครอบครัว
  4. แนวทางการบริหารจัดการการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนได้ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=1900

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

กลุ่มวิจัยและพัฒนา โทร. 02 282 4198