สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ 2560 เพิ่มเติม 3 กลุ่ม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 เพิ่มเติมใน 3 ประเภททุนได้แก่

  1. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง”Natural Products for Drug Discovery”  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว. และ National Natural Science Foundation of China (NSFC) (รับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 20 มกราคม – 20 มีนาคม พ.ศ. 2560)
  2. ทุนวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์เรื่อง “Biodiversity” ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สกว.และChinese Academy of Sciences (CAS ) (รับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Proposal) ระหว่างวันที่  20 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2560
  3. ทุน Newton Advanced Fellowship ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 23 มีนาคม พ.ศ. 2560)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของประกาศทุนได้ที่ http://www.trf.or.th/index.php?option=com_content&view=category&id=232&Itemid=290

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายวิชาการ สกว.โทรศัพท์ 02 278 8252 – 60