มติที่ประชุมครั้งที่ 2_2560_B

ผลพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2560 
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

ครั้งที่ 2/2560

ดร.ปรัชญา มงคลไวย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ให้เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย

เรื่อง Insensitive High – Output Impedance Current – Mode Biquad with a Single Current Follower Transconductance Amplifier และ

เรื่อง Electronically Controllable Resistorless Dual – Mode Multifunction Filter ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2017 (IMECS 2017) ระหว่างวันที่ 15 – 17 มีนาคม 2560 ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง


อาจารย์ธีระพงษ์ บุญรักษา ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ให้เดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย

เรื่อง Simulation of Electric Field Distribution in Water Treed XLPE HV Underground Cable Using COMSOL Multiphysics

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 5th IIAE International Conference on Industrial Application Engineering 2017 ระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2560 ณ Kitakyushu International Conference Center , Kitakyushu , Japan