มติที่ประชุม ครั้งที่ 2_2560

ผลพิจารณาผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
นักวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 2/2560

อาจารย์อังคณา จัตตามาศ คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ในการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ในวารสารวิชาการระดับชาติ  ชื่อวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 35  ฉบับที่ 4  กรกฎาคม – สิงหาคม  2559  เลขที่ ISSN 1686 – 9664  เลขหน้า 445 – 450

โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยบทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เฝ้าระวังผู้ป่วยทางด้านจิตเวชในเขตอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากแหล่งทุนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2558


อาจารย์พิสิทธิ์ เมืองน้อย คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ในการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง ผลกระทบของธาตุโบรอนและลำดับขั้นต่อประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดและเฟสยูเทคติกซิลิคอนในโลหะผสมหล่ออะลูมิเนียม – ซิลิคอน – แมกนีเซียม

ในวารสารวิชาการระดับชาติ ชื่อวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559 เลขที่ ISSN 2465 – 4698 เลขหน้า 415 – 425

โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยบทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง ผลกระทบของธาตุสตอนเทียมต่อการปรับสภาพเฟสยูเทคติกซิลิคอนและประสิทธิภาพการปรับสภาพเกรนละเอียดของโลหะแม่ชนิด AL-B และ AL-Ti-C ในโลหะผสม AL-Si-Mg จากแหล่งทุนงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2557


ดร.กุลนิดา เทพทิม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ในการตีพิมพ์บทความวิจัย เรื่อง Effect of simulation conditions on antibacterial performance of polypropylene and polystyrene doped with HPQM antibacterial agent

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ชื่อวารสาร Polymer  Testing ฉบับที่ ๕๕ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ เลขที่ ISSN 0142 – 9418 โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล ISI โดยมีค่า Impact factor 2.350 และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal ซึ่งมีค่า SJR 0.947 จัดอยู่ใน Quartile 1 (Q1)


ดร.พิมลพรรณ เนียมหลาง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ในการตีพิมพ์บทความวิจัย  เรื่อง Preparation, characterization and biocompatibility of poly (vinyl alcohol) films containing tetracycline hydrochloride – loaded quaternized chitosan nanoparticles

ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ชื่อวารสาร Journal of Drug Delivery Science and Technology ฉบับที่ 38 ปีที่ 2017 เลขที่ ISSN 1773 – 2247 เลขหน้า 36 – 44

โดยวารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล ISI โดยมีค่า Impact factor 0.688 และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal ซึ่งมีค่า SJR 0.947 จัดอยู่ใน Quartile 2 (Q2)