สวพ.เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่งบประมาณเงินรายได้ 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่

ให้การสนับสนุนทุนวิจัยใน 4 กลุ่ม
1. เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
2. การสร้างองค์ความรู้
3. การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
4. งานสร้างสรรค์

งบประมาณที่ให้การสนับสนุน

งบประมาณที่ให้การสนับสนุนไม่เกิน 40,000 บ. และงบประมาณต้องชัดเจนสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานวิจัยที่กำหนด และเป็นไปตามเกณฑ์ผลผลิต/ผลลัพธ์ของงานวิจัย

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรับทุน

1. หัวโครงการวิจัยและผู้ร่วมวิจัย ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการของมทร.รัตนโกสินทร์ เท่านั้น และมีอายุงานไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันปิดรับข้อเสนอโครงการ (31 มีนาคม 2560)
2. ผู้ส่งข้อเสนอโครงการ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยได้เพียง 1 โครงการ และมีผู้ร่วมวิจัยไม่เกิน 2 คน
3. หัวหน้าโครงการวิจัย ต้องเป็นผู้ไม่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยใดๆ ในปีงบประมาณ 2561 โดยนับถึงวันที่ ประกาศผลการได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 2561
4. หัวหน้าโครงการวิจัย และผู้ร่วมวิจัย ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัย ผลงานวิจัย หรือผลผลิตของโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ
5. หัวหน้าโครงการวิจัย ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา
6. หัวหน้าโครงการวิจัย ที่ไม่มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องมีผู้ร่วมวิจัย ที่ปรึกษาโครงการวิจัยหรือพี่เลี้ยงโครงการวิจัย
7. หัวหน้าโครงการการวิจัย ต้องเข้าร่วมอบรม/นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย ตามระยะเวลาที่สวพ.กำหนด

เกณฑ์ผลผลิต/ผลลัพธ์งานวิจัย

1. งบประมาณไม่เกิน 10,000 บ. จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมผลงานอื่นๆ (ถ้ามี)
2. งบประมาณไม่เกิน 40,000 บ. จะต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำผลงานไปเผยแพร่สู่สาธารณชน หรือถ่ายทอดสู่ชุมชน ในรูปแบบของการจัดแสดง การฝึกอบรม หรือรูปแบบอื่นๆ โดยมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ หรือการนำบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

– การส่งข้อเสนอโครงการ
1. ต้นสังกัดนำส่ง โดยรวบรวมข้อเสนอโครงการวิจัยพร้อมหนังสือนำส่งลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
2. นักวิจัยส่งด้วยตนเอง จะต้องมีหนังสือนำส่งลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดแนบมาด้วย
– กำหนดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560
– เอกสารนำส่ง
1. หนังสือนำส่งลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 1 ฉบับ
2. ข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ ว-งรด. (2561) 3 ชุด
– สวพ. ขอสงวนสิทธิ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัย ตั้งแต่ 14 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560 โดยถือตามวันที่ประทับตราหนังสือรับที่ สวพ. เท่านั้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สอบถามรายละเอียด

คุณสมกมล ภัทรกิจโสภณ

โทร. 02 441 6060 , 2425