ขอเชิญส่งบทความและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13”

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีกำหนดจัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 “มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 13” (The 13th Mahasarakham University Research Conference) ในหัวข้อ “จากท้องถิ่นสู่สากล ในบริบทประเทศไทย 4.0” (From Local to Global in the Context of Thailand 4.0) ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิต บุคลากร อาจารย์และนักวิจัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการวิจัย จากหลากหลายสาขา ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับแก่สากล

ปิดรับผลงานวิจัย 19 พฤษภาคม 2560

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยซึ่งสามารถดูรายได้ละเอียดได้ที่ http://research.msu.ac.th/mrc13/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ

โทร/โทรสาร 043- 754416