ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ “Smart Agriculture and Food Management for Sustainability” ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สู่สาธารณะ รวมทั้งเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านระบบที่ http://conference.pim.ac.th/ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560

สำนักวิจัยและพัฒนา

น.ส.ปวีณา กิมสุวรรณ โทร. 02 832 1107