โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : ระบบ NRMS)

เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ(National Research Management System : ระบบ NRMS)” ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 3  อาคารหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยและผู้ประสานงานในเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่างเรียนรู้การใช้ระบบ Ongoing & monitoring และระบบ Research evaluation  และสามารถรายงานผลการวิจัยเข้าระบบ NRMS ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุด

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด  พิจารณาจากลำดับการส่งแบบตอบรับ)

หากสละสิทธิ์โปรดแจ้งก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดยหากละสิทธิ์หลังจากนี้ จะไม่รับเข้ากิจกรรมของเครือข่ายฯในครั้งต่อไป

กรุณาแจ้งการตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ

ไปยัง เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ภายในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560

ผ่านทาง e-mail : thaiwest.su@gmail.com

ดาวน์โหลดแบบตอบรับ

ThaiwestRegisterNRMS

NRMSProject2017

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 034-254066, 098-5467893 ,Line SURDISU
หมายเหตุ        ข้อมูลที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องใช้ในวันอบรม

  1. หมายเลขบัตรประชาชน (ใช้ประกอบการลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ
  2. email address