วช. ร่วมกับ คอบช. ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรบริ หารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเชิญร่วมการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับข้อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัยที่ คอบช. ให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย และแนะนำขั้นตอน วิธีการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2561 พร้อมแนะนำวิธีในการเขียนข้อเสนอการวิจัยที่ถูกต้อง และเป็นไปตามเงื่อนไข คอบช. ใน 4 ภูมิภาค ดังนี้
– ภาคกลาง วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
– ภาคเหนือ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่
– ภาคใต้ วันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่
http://parb.nrct.go.th/thai/seminar.php (ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรับลงทะเบียน เมื่อมีผู้ลงทะเบียนครบตามจำนวนทีกำหนด) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 5612445 ต่อ 411, 412