ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางสังคมศาสตร์

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งสาธารณรัฐอินเดีย (Indian Council of social Science Research,ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์

วช.กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการ ในสาขาสังคมศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุน และดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จากเว็บไซต์ วช. http://www.nrct.go.th/

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร

สอบถามรายได้ละเอียด

ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ วช.โทรศัพท์ 025612445 ต่อ 203 โทรสาร 02 561 3049

อีเมล wat.tubkrai@gmail.com