วช.เปิดรับทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกของ NRF ประจำปี 2560

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560 เพื่อทำวิจัย ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 6-12 เดือน ในสาขา Natural Science and Engineering โดยผู้สนใจสมัครขอรับทุนจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนการขอรับทุนและการพิจารณาที่ วช. และ NRF กำหนด ดังนี้

  1. ผู้สมัครติดต่อนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (Korean host researcher) ด้วยตนเองและขอหนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (invitation letter)
  2. เอกสารในการขอรับทุน ตัวจริง 1 ชุด พร้อมสำเนา 6 ชุด รวมเป็น 7 ชุด ดังนี้

2.1 ใบสมัครตามรายละเอียดและแบบฟอร์มที่ NRF กำหนด (Program Announcement,Annex 1,2 และ 3)  พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดข้อคิดเห็นและเสนอแนะเกี่ยวกับตัวผู้สมัครใน Annex 2  ข้อ 21 หัวข้อย่อย 1 และ 2 ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  เพื่อให้ วช. พิจารณาลงนามในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อผู้ขอรับทุน (Nominating Authority)

2.2 เอกสารสรุปงานวิจัยที่จะดำเนินกรในสาธารณรัฐเกาหลี ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษพิมพ์เป็นภาษาไทย (ระบุชื่อและหน่วยงานของนักวิจัย ชื่อโครงการวิจัย และงานที่จะทำ)

2.3 หนังสือเชิญให้ร่วมทำวิจัยจากนักวิจัยรับรองชาวเกาหลี (innitation letter)

3. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้สมัครมีหนังสือเสนอชื่อผู้สมัครพร้อมส่งเอกสารในข้อ 2 มายัง วช. ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เพื่อให้ วช.ลงนามรับรองใบสมัครในฐานะหน่วยงานเสนอชื่อของประเทศไทย (Nomination Authority) ซึ่งทาง NRF แต่งตั้ง

4. วช. นัดหมายส่งใบสมัครคืนแก่ผู้สมัคร

5. ผู้สมัครส่งใบสมัครซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดย วช. แล้วไปยังนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทางออนไลน์และไปรษณีย์

6. นักวิจัยรับรองชาวเกาหลีส่งใบสมัครไปยัง NRF ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ผ่าน ระบบออนไลน์

การพิจารณาใบสมัคร

NRF จะแจ้งผลการพิจารณาให้วช. และนักวิจัยรับรองชาวเกาหลีทราบภายในเดือน กรกฎาคม 2560

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดข้อมูลพร้อมแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก เว็บไซต์ของ วช. ที่ http://www.nrms.go.th/ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ กองการต่างประเทศ วช. โทรศัพท์ 02 561 2445 ต่อ 203

โทรสาร 02 561 3049 อีเมล sasivimol.t@nrct.go.th

สงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่ NRF กำหนด (โดยเฉพาะกรณีที่ผู้สมัครมีอายุเกิน 40 ปี) และในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือกและได้รับทุนจาก NRF แล้ว แต่ขอสละสิทธิ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงถือเป็นเหตุให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการพัฒนางานวิจัยและตัดสิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่น

สอบถามรายละเอียด

กองการต่างประเทศ

โทร.02 561 2445 ต่อ 203

โทรสาร 02 561 3049