สกว.เปิดรับทุนวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (รอบที่ 2)

ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนทุนวิจัยใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล โดยใช้กลไกการทำงานวิจัยร่วมกันระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน ดดย สกว. สนับสนุนทุนวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมผ่านการพัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยี

โดยฝ่ายอุตสาหกรรมฯ เปิดรับสมัครข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) รอบที่ 2 ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2560 และเนื่องจากทุนวิจัยมีจำนวนจำกัด ทางสกว. ขอพิจารณาและให้สิทธิผู้ที่ส่งเข้า่มาก่อนตามลำดับ ดูรายละเอียดได้ที่ http://industry.trf.or.th/

ฝ่ายอุตสาหกรรม สกว.

โทร. 02 278 8246  โทรสาร 02 2788238