ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เรื่อง Interrogating Professional Development in ELT : Challenges and Opportunities for the Teacher

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของการสถาปนา สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง Interrogating Professional Development in ELT : Challenges and Opportunities for the Teacher ในวันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 103 อาคารเปรมบุรฉัตร สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมประชุมสัมมนาโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบราชการจากต้นสังกัดหากผู้บังคับบัญชาอนุมัติ

ดูรายละเอียดลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ในระบบ http://www.culi.chula.ac.th/research/index.html  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัย
โทรศัพท์ 022186020, 022186038

โทรสาร 022186104, 022547670