ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ “การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท”

โครงการวิวัฒน์ไทยและอาเซียนศึกษานานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคมไทย (ENITAS) สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุยายน 2560 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรวบรวมมรดกทางภูมิปัญญาของชาติพันธ์ุไทด้านการรักษาสุขภาพและการใช้ยาสมุนไพร และเพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านไทย – ไทศึกษาระหว่างกลุ่มนักวิชาการและนักวิจัยรวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านไทย-อาเซียนศึกษาในประเด็นศึกษาร่วมด้านวัฒนธรรมไทย-ไท

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน  ดูรายละเอียดได้ที่ โครงการประชุมวิชาการ”การรักษาโรคกับการใช้ยาสมุนไพรในวัฒนธรรมไทย-ไท”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.ศุภฤกษ์ รักชาติ

โทร 02 218 7495 มือถือ 089092006646

อีเมล rerk.ruckchart@gmail.com