ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 : NEUNIC 2017

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับเครือข่ายวิจัย ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 (The 4 th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017) ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้อาจารย์  นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้นำเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ในด้านวิชาการและการวิจัย

ขอเชิญ ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ http://neunic2017.neu.ac.th/  ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2560

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

โทรศัพท์ 043 222959-61 ต่อ 122

โทรสาร 043 226823

ผู้ประสาน ดร.ประกรณ์ชัย พลรัตนศักดิ์ (086 630 6324)