ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเครือข่ายสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาแห่งราชบัณฑิตยสถาน จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ภายใต้หัวข้อการจัดงาน “พัฒนางานวิจัย สร้างสรรค์อุดมศึกษาไทย ก้าวไกลสู่ Thailand 4.0” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการแลกเปลี่ยนข่าวสารวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัยและนักวิชาการ ทั้งจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งในการประชุมประกอบด้วยการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอผลงานวิจัยแบบภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 18 Session

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ โดยสามารถส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper) ได้ที่ เว็บไซต์ http://dept.npru.ac.th/conference9/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. 034 109300 ต่อ 3910

โทรสาร 034 261053

อีเมล Conference9.npru@gmail.com