ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการทั่วไป ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการ และบทความจากผลงานวิจัย ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเพื่อเป็นแหล่งกลางในการศึกษา ค้นคว้าข้อมูลและแหล่งวิทยาการความรู้ต่างๆ อันเป็นการเปิดโลกกว้างทางการเรียนรู้แก่สาธารณชนทั่วไป โดยมีกำหนดการตีพิมพ์วารสารออกปีละ 2 ฉบับ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาเสนอบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์บทความ) โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความมายังกองบรรณาธิการวารสารฯ ได้ที่ เว็บไซต์ http://ejs.bsru.ac.th/research/index.php

สอบถามรายละเอียด

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร.02 473 7000 ต่อ 1600

โทรสาร 02 473 7000 ต่อ 1601

อีเมล rdibsruinfo@gmail.com