ขอเชิญสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัย ร่วม ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น ตกลงให้มีความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย – ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยทั้งสองประเทศได้มีโอกาสทำการวิจัยร่วมกัน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางการวิจัยในสาขาวิชาการต่างๆ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ประจำปี 2561 (FY2018) ในสาขา Social Sciences and Humanities (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์) และ Natural Sciences (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ) โดยส่งใบสมัครมายังกองการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จนถึง 6 กันยายน 2560

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการฯ

สอบถามรายละเอียด

กองการต่างประเทศ

โทร. 02 561 2445 ต่อ 207

02 579 2285

โทรสาร 02 561 3049