ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารสังคมมนุษย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดทำวารสารสังคมมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยบทความที่ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสังคมมนุษย์มีกำหนดการออกวารสารจำนวน 2 เล่ม /ปี (เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม)

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการต้นฉบับที่ยังไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารฉบับอื่นมาก่อน และจัดพิมพ์ตามรูปแบบการเขียนบทความตามที่กำหนด ส่งมายังคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ทางอีเมล huso_journal@dusit.ac.th โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และ Download รูปแบบการเขียนบทความได้ที่