ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0”

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และบริษัท เอซิส แอสโซซิเอทส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กำหนดจัด การสัมมนาเรื่อง “Intellectual Property (IP) for Thailand 4.0” ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถ.ราชปรารภ กรุงเทพฯ

เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาในการตอบสนองต่อนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธิีการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาของภาคเอกชน องค์กรของรัฐ และมหาวิทยาลัยทั้งกรณีของต่างประเทศและของไทย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้ง 2 วัน เป็นเงินจำนวน  3,500 บ./ท่าน โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.knit.or.th/web/2017/06/ipt40-en/  ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวรัชนี บุญพา

โทร. 02 126 7632 ถึง 34 ต่อ 122 อีเมล ratchnee@knit.or.th