ประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม

มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองบริหารการวิจัย จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม” ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 20 – วันศุกร์ที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาล้ยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ภายในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ได้แก่

1. ภาคการประชุมวิชาาร ดังนี้

1.1 ปาฐกถาพิเศษจากผู้บริหารระดับประเทศ

1.2 การเสวนา หัวข้อ “ทิศทางนโยบายการให้ทุนวิจัย”

1.3 การเสวนา หัวข้อ “พิษณุโลก 4.0 (Digitalized PHS)”

1.4 การฝึกอบรมเรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสมุนไพรเครื่องสำอางและอาหารเสริม

1.5 การประชุมสมาพันธ์ SME ไทย ภาคเหนือ 17 จังหวัด

1.6 ประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยสถาบัน ทั้งประเภท Oral Presentation และ Poster Presentation

2. ภาคนิทรรศการ ดังนี้

2.1 นิทรรศการแสดงผลงานของสถานวิจัยเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยงาน

2.2 นิทรรศการแสดงผลงานของนักวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Hall of Fame

2.3 นิทรรศการแสดงผลงานของนิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลระดับชาติ

2.4 นิทรรศการแสดงผลงานจากสมาพันธ์ SME กลุ่มภาคเหนื่อ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยงาน

2.5 นิทรรศการแสดงผลงานจากโรงเรียนนายเรือ

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียน เข้าร่วมงานได้ ตั้งแต่บัดนี้ – 14 ก.ค. 2560 ดังนี้

  1. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทางเว็บไซต์ http://conference.nu.ac.th/nrc13/?page=home โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
  2. ลงทะเบียนเข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะ (ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป) โดยจัดส่งแบบตอบรับมายังมหาวิทยาลัยนเรศวร

สอบถามรายละเอียด

สำนักงานอธิการบดี กองบริหารการวิจัย งานนวัตกรรมและการเผยแพร่

โทร. 055 968 641 โทรสาร 055 968 636

E-mail: nrc@nu.ac.th