เร่งรัดติดตามรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานวิจัยและเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2559 และงบประมาณประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ นักวิจัยที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณโครงการวิจัย เงินงบประมาณแผ่นดิน งบเงินรายได้ และเงินงบประมาณภายนอกประจำปีงบประมาณ 2559 และ 2560 โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ขอให้นักวิจัยดำเนินการดังนี้

โครงการวิจัยงบประมาณประจำปี 2559 ดำเนินการดังนี้

  1. ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ 2  และ 3 ได้แก่ ใบสำคัญรับเงิน และรายการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน รายละเอียดตามแบบ สวพ. 3 (แบบตรวจสอบรายการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดก่อนสุดท้าย/งวดสุดท้าย)
  2. โครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินภายนอกจากแหล่งทุนอื่นนักวิจัยจะต้องรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ NRMS (http://www.nrms.go.th/) ให้สมบูรณ์

โครงการวิจัยงบประมาณประจำปี 2560 ดำเนินการดังนี้

  1. ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินประจำงวดที่ 2 และ 3 ได้แก่ ใบสำคัญรับเงิน และรายการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงิน รายละเอียดตามแบบ สวพ.3 (แบบตรวจสอบรายการหลักฐานเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินวิจัยงวดก่อนสุดท้าย/งวดสุดท้าย)
  2. นักวิจัยที่ดำเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลาให้นำส่ง แบบ สวพ.8 และ แบบ สวพ.9 เพื่อขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการวิจัยและกันเงินอุดหนุนเพื่อเบิกจ่ายเหลื่อมปี
  3. โครงการวิจัยงบประมาณเงินแผ่นดิน และงบประมาณเงินภายนอกจากแหล่งทุนอื่น นักวิจัยจะต้องรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบ NRMS  (http://www.nrms.go.th/) ให้สมบูรณ์

โดยให้นำส่งเอกสาร ข้างต้นมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เพื่อทำการตรวจสอบและดำเนินการต่อไป สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มได้ที่ http://www.ird.rmutr.ac.th/doc/ เมนู >> แบบสวพ. – เบิกจ่ายงบประมาณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งบประมาณเงินรายได้ /เงินภายนอก 2559 คุณพัชรี โทร. 2425

งบประมาณเงินรายได้ 2560 คุณสุพิชชา โทร. 2424

งบประมาณเงินแผ่นดิน 2559-2560 คุณวรารักษ์โทร. 2424

ระบบ NRMS คุณญานิศา โทร. 2425