ประกาศรับข้อเสนอโครงการงบประมาณงบบูรณาการ 2562 (แผ่นดิน)

การรับข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

คุณสมบัติของผู้เสนอขอทุน

 • เป็นบุคลากรประจำสายวิชาการ หรือนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงาน และควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและต้องมีสัดส่วนการทำงานวิจัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ทั้งนี้ต้องไม่ติดค้างการส่งรายงานการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2551-2558
 • เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อเต็มเวลา นับตั้งแต่วันที่ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยถึงวันที่โครงการวิจัยเสร็จสิ้น
 • เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเดี่ยวได้ไม่เกิน 2 โครงการ
 • เป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยได้ไม่เกิน 1 แผนงาน และหัวหน้าโครงการวิจัยย่อยในแผนงานวิจัยได้ไม่เกิน 1 โครงการ
 • เป็นหัวหน้าโครงการการวิจัย ตามข้อ 2.4 และข้อ 2.5 รวมกันไม่เกิน 2 โครงการ
 • เป็นผู้ไม่ติดสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ทำไว้กับมหาวิทยาลัย หรือจากแหล่งทุนวิจัยอื่นที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา

การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

 • ผู้เสนอข้อทุน นำข้อเสนอโครงการการวิจัยเข้าระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2560 – วันที่ 30 กันยายน 2560 ภายในเวลา 16.30 น.
 • ผู้เสนอขอทุน จัดพิมพ์เอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยจากระบบ NRMS จำนวน 3 ชุด /โครงการส่งหน่วยงานต้นสังกัด
 • – รวบรวมเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 3 ชุด /โครงการ
 • – จัดทำบัญชีรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัย และสรุปจำนวนข้อเสนอโครงการวิจัย ตามจำนวนเอกสารในดังต้น
 • – จัดทำหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัยของหน่วยงาน ส่งถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่  4 ตุลาคม 2560

ขั้นตอนการส่งงบบูรณาการ 2562
1. นักวิจัยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จาก http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2125 ประกอบด้วย แบบฟอร์มดังนี้
A. Concept Paper 2562
B. (ชุดโครงการวิจัย) แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
C. (โครงการวิจัย) แบบเสนอโครงการวิจัย (research project) (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3 ) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

D. (แผนบูรณาการ) แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated research program) สำหรับผู้อำนวยการแผนบูรณาการ

2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มให้ตรงตามประเภทการส่ง แบบฟอร์ม B หรือ C

3. ส่งข้อมูล Concept Paper มายัง สวพ. ภายในวันที่ 22 ก.ย. 2560 เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนบรูณาการ สำหรับส่งโครงการของท่านเข้าระบบ NRMS
– วิธีส่งคือ กรอกข้อมูลลง google form ที่ลิงค์  ปิดรับ CPแล้ว  และส่งไฟล์ concept paper มายังสวพ. ทางอีเมล ird.r@rmutr.ac.th เท่านั้น ไม่รับทางแฟกซ์นะคะ
– สวพ. จะตอบกลับนักวิจัยทาง อีเมล พร้อมแจ้งลำดับการลงข้อมูลใน google form เพื่อเป็นการยืนยันการรับข้อมูล

4. สวพ. จะนำข้อมูลโครงการ จากนักวิจัยมาทำแผนบูรณาการ ตามเนื้อหางานวิจัย

 4.1  นักวิจัย ยืนยันการเลือกแผนบูรณาการ ที่    https://goo.gl/HKBcMx  

5. สวพ. จะแจ้งกลุ่มแผนบูรณาการ พร้อมรหัส OTP ให้นักวิจัยนำเข้าข้อมูลในระบบ NRMS ทางอีเมล ระหว่างวันที่ 25-29 กันยายน 2560

6. นักวิจัยนำโครงการ ตามแบบฟอร์ม B หรือ C เข้าระบบ NRMS ตั้งแต่ 25-1  ตุลาคม 2560

7. นักวิจัยนำส่ง ข้อเสนอโครงการผ่านต้นสังกัด มายังสวพ. ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2560

8. สวพ. ตรวจสอบข้อมูล จัดเตรียมเอกสาร นำส่ง วช. วันที่ 12 ตุลาคม 2560

แบบฟอร์มต่างๆ

สอบถามรายละเอียด

โทร. 02 441 6060 (2425) มือถือ 081 2568595  (ศิรินภา/ญานิศา)