ประกาศผลอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งเรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบเงินอุดหนุน  โครงการสนับสนุนงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม งานสร้างสรรค์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

จำนวน เงิน 4,746,600 บาท

ดาวน์โหลด >>ประกาศผลอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

หมายเหตุ  นักวิจัยที่มี * อยู่ท้ายรายชื่อ กรุณาติดต่อคุณสมกมล โทร. 2425 และ คุณปาณิสรา โทร.2421