สกอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมบุคลากรวิจัยในระดับอุดมศึกษา (Talent Mobility) 2561

ประกาศการรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561

ลักษณะโครงการ

โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) และหรือโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ (L) และต้องมีลักษณะดังนี้

  1. ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านกระบวนการ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างองค์กรในเรื่องของการสร้างและพัฒนาการวิจัยในองค์กร (R&D) การพัฒนาบุคลากรในองค์กรและพัฒนาทักษะด้านวิจัยสำหรับบุคลากรของสถานประกอบการ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่อการปฏบัติงาน และ
  2. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

การส่งข้อเสนอโครงการ

– รอบที่ 1 ภายในวันที่ 24 พ.ย. 2560

– รอบที่ 2 ภายในวันที่ 26 ม.ค. 2561 ถือวันที่ประทับตราไปรณีย์เป็นสำคัญ

ผู้เสนอขอโครงการจะต้องยื่นข้อเสนอโครงการ จำนวน 10 เล่ม พร้อมนำส่งข้อมูลในรูปแบบของ ซีดี จำนวน 1 ชุด ไปยังกลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ 328 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ประกาศผลการพิจารณา ทาง http://www.mua.go.th/

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >> ประกาศการรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2561