สกว. ประกาศเปิดรับสมัครทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

(นักศึกษาเริ่มรับทุน ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561)
โดย คปก. เปิดรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 รอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทางเว็บไซต์ http://rgjadvanced.trf.or.th/ ซึ่งทางสกว.
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรทุน คปก. ตามกรอบวงเงินงบประมาณปี 2562 ที่ สกว. จะได้รับ
สอบถามเพิ่มเติม
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก โทร. 022788274,8270