ประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018”

www.aca2018.rmutt.ac.th

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเซีย (Asia Color Association) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ “The 4th Asia Color Association Conference 2018″ ระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการระดับนานาชาติให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาระดับบัญฑิตศึกษา  โดยกำหนดส่งบทคัดย่อ (Short abstract) ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 และบทคัดย่อฉบับสมบูรณ์ (Full abstract) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 สามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยและติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.aca2018.rmutt.ac.th/ และอีเมล aca2018secretary@rmutt.ac.th

สอบถามรายละเอียด

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทร. 02 549 4538 โทรสาร 02 549 4500