สกว.ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 3 ประเภททุน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่

  1. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
  2. ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
  3. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)

โดยทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) โดยข้อเสนอโครงการทั้งสองประเภททุนนี้จะต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไปยินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยด้วย สกว.จะเสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้ง 

ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 – 16 กรกฎาคม 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th/  

สอบถามรายละเอียด สกว.โทรศัพท์ 02 278 8252 60