ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 ม.เกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15  ภายใต้คำขวัญ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน” ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอกชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

ขอเชิญผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2018/ และส่งผลงานเข้าร่วมภายในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 การประชุมวิชาการครั้งนี้ ข้าราชการ พนักงาน จากส่วนราชการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ตามระเบียบ


สอบถามรายละเอียด

นางสาวพรรณวิภา โชคพิกุลทอง

034 341545-7 ต่อ 125

เบอร์มือถือ 092 2693377