ขอเชิญส่งบทความส่งในวารสาร SAU Journal of Science & Technology

มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ เปิดรับบทความลงในวารสาร SAU Journal of Science & Technology ISSN : 2408-235X ซึ่งได้รับการรับรองคุณภาพให้อยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2 ปัจจุบันตีพิมพ์เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี ดังนี้คือ ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) โดยครอบคลุมวิทยาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรกนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุสาหการ วิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัลมีเดีย และในปี พ.ศ.2561

ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย หรือบทความปริทัศน์ (วิชาการ) ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ลงตีพิมพ์ในวารสาร SAU Journal of Science & Technology โดยท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://saujournalst.sau.ac.th/


สอบถามรายละเอียด

02 807 4500 ต่อ 404 คุณชุมภูนุช แย้มรู้การ

E-mail: SAUJournalST@SAU.AC.TH