มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (The 13th National and International Sripatum University Conference: SPUCON2018 on Research and Innovations for Thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ

เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิตนักศึกษา และนักประดิษฐ์ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ใน 3 กลุ่มสาขา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที http://spucon.spu.ac.th/


สอบถามรายละเอียด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

โทรศัพท์ 02 579 1111 ,02 561 2222 ต่อ 1331,1252,1155

โทรสาร 02 579 1111,02 561 2222 ต่อ 2187